Historik

Historik

Assyrierna kom från länder där människor saknade rätten att organisera sig i föreningar och liknande konstellationer som inte var statliga. Därför var också kunskapen om folkrörelse väldigt begränsad hos den assyriska folkgruppen. Men behovet desto starkare och större.

Väl i Sverige upptäckte assyrierna ganska snart föreningsrörelsen och började organisera sig för att skapa mötesplatser för gruppen och för att skapa en länk till det svenska samhället. År 1971 startades den första assyriska lokalföreningen i Södertälje och därefter bildades Assyriska Riksförbundet samt tidskriften Hujådå.

Förgrundsgestalterna i den assyriska rörelsen var nästan uteslutande män. Kvinnorna stod i bakgrunden och fick nöja sig med att assistera männen vid behov. Detta ledde till en frustration hos de assyriska kvinnorna och var en av orsakerna till den kvinnorörelse som startade 1980 och som är upprinnelsen till bildandet av Assyriska Kvinnoförbundet. Det började som ett projekt med syfte att skapa ett nätverk av aktiva kvinnor. Målet var att stärka assyriska kvinnor som grupp för att öka deras möjligheter till att vara delaktiga i föreningars styrelser och kommittéer för att påverka sina liv samt att vara delaktiga i samhället de bor i samt ha delaktighet och inflytande i den assyriska rörelsen.

Assyriska Kvinnoförbundet har sedan dess arbetat med att synliggöra kvinnor i föreningslivet och skapa förutsättningar för dem att aktivera sig och engagera sig inom olika områden och på alla nivåer i den assyriska rörelsen.

Vill du veta mer kontakta Assyriska kvinnoförbundet på info@assyriskakvinnoforbundet.se