JÄMSTÄLLT OCH JÄMLIKT SAMHÄLLE, FRITT FRÅN VÅLD MOT KVINNOR

Skrivet 2021-03-08

Assyriska kvinnoförbundet föreläste för asylsökande och nyanlända på den Internationella kvinnodagen den 8 mars 2021. Som inledning lyssnade vi på Samordningsförbundets Zoom möte om Södertälje jourerna sedan blev det fika och efter fikat gick vi över till fördjupning i ämnet våld i nära relation, hedersvåld i patriarkala strukturer.

Våld mot kvinnor beaktar FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor där våld definieras som varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet. Våld i nära relationer avser våld och andra övergrepp av eller mot närstående. Kvinnor vågar oftast inte berätta om sin utsatthet förrän de kommer till en situation som inte hon kan tolerera. Enligt WHO kommer en tredjedel av alla kvinnor och flickor någon gång under sin livstid att utsättas för fysisk eller sexuellt våld. Oftast sker det av någon i nära relation.

Hedersrelaterat våld och förtryck ses som mäns våld mot kvinnor. Hedersrelaterat våld kan utövas kollektiv av både män och kvinnor. Mörkertalet är stort när det gäller brott mot person i nära relation. Brottsoffren känner ofta mycket skuld och skam som försvårar beslutet till en anmälan till polisen. Våld är ett allvarligt jämställdhetsproblem och våldets konsekvenser är ett globalt folkhälsoproblem. Det finns även psykiskvåld som är kränkningar, hot och trakasserier som att dominera, kontrollera eller förödmjuka den man utsätter. 60% av all anmäld misshandel sker av en närstående person. Män utsätts också för större fysiskvåld våld av utomstående än kvinnor. Våld mot män i nära relation är inte särskilt omfattande. När det gäller sexualbrott är 97 procent misstänks män.

Definitionen av våld

Att avsiktlig utöva sådant fysiskt och /eller psykiskt våld gentemot en annan människa som med största sannolikhet kommer att skada, förorsaka lidande, skrämma eller kränka denna person eller får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill göra.

Våld kan utryckas på olika sätt

Mäns kontroll över kvinnans kläder, smink, mobil, ekonomi, materiellt mm. Kontroll, isolering och växling mellan våld och värme är centrala delar. En teori som visar hur våld i nära relationer kan förstås och sårigheten med att lämna en relation där våld förekommer. Våldet normaliseras och förminskas. Kvinnans självkänsla, livsutrymme och socialnätverk bryts och krymps.

Våldets konsekvenser för barn

Att leva med våld påverkar barns psykologiska, fysiologiska och sociala utveckling. Att ett barn tvingas bevittna våld i sin närmiljö eller leva i en miljö där våld förekommer gör att barnet riskerar att fara psykisk och fysisk illa och känner otrygghet. Det är vanligt att barn känner skuld, skam och ansvar för våldet. Det kan vara av rädsla att förlora vårdnaden om barnen som man håller sig kvar i ett förhållande trotts att både kvinna och barn far illa av våld. Det är viktigt att man berättar att våldet inte är barnets fel och att det finns resurser i samhället för att hjälpa barnet.

Våldet skapar ohälsa och kostar även samhället stora summor. Det kan vara pga depression, sjukskrivningar, rättkostnader, sjukvårdskostnader mm.

Uppbrottsprocessens tre faser

Att bryta upp: Det fysiska uppbrottet, som kan bestå av att kvinnan lämnar mannen. Ofta vänder det när kvinnan fruktar för sitt liv eller någon närstående blir utsatt.

Att bli fri: Kvinnan gör sig emotionellt fri från mannen, dvs bryter de känslomässiga banden.

Att förstå: Kvinnan förstår vad hon har varit med om. Hon kan se sin situation utifrånperspektiv och kan förstå att hon inte bär skulden.

Att lämna en relation där våld förekommer är en process som kan ta tid. Flera gånger går den våldsutsatta tillbaka till våldsutövare. Det kan vara pga att den våldsutsatta saknar ekonomi, bostad mm. Mammor som går tillbaka gång på gång ifrågasätts hennes förmåga att ta hand om sina barn.

Samhällets ansvar

Varje kommun har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och hjälp som de behöver. Det finns lagar och reglerför den enskilda att hämta genom socialtjänsten och hälso-och sjukvårdens ansvar att ge stöd till våldsutsatta och barn som bevittnat våld.

Samverkan

Våld i närarelation är ett komplext problem som kräver att många myndigheter samverkar och detta kräver att sekretessen upphävs mellan socialtjänsten, hälso-och sjukvård och rättsväsendet om det finns barn som far illa eller genom att man skriver på samtycke.

Text: ordf. Nursel Awrohum