AKFs SIOS-projekt redovisning ”Agera tillsammans nu”

Söndag 15 maj 2016

Assyriska Kvinnoförbundets projektredovisning våren 2016 Bakgrund Det är nu tre år sedan SIOS startade projektet “Agera tillsammans nu”, vars syfte är att synliggöra etniska organisationernas roll och förutsättningar i arbete mot rasism och andra formen av intolerans. Målet är att etablera samverkan och dialog mellan etniska organisationer och andra organisationer och aktörer för att främja gemensamma insatser mot rasism och andra former av intolerans Assyriska Kvinnoförbundet är en av organisationerna som medverkar i projektarbetet.

Projektets mål
Målet är att mångfaldspolitik skall genomsyra alla samhällssektorer, stärka delaktigheten och inflytandet för etniska grupper och organisationer i Sverige. Det innebär att våra gruppers betydelse för samhällsbyggande och berikande ska synliggöras och utgöra en viktig del i utformnings och utvecklings underlaget i vårt gemensamma framtida Sverige.

Projektets syfte

Projektet “Agera tillsammans nu” har som syfte att synliggöra etniska organisationers roll och förutsättningar i arbetet mot rasism och andra former av intolerans. Projektet går ut på att etablera samverkan och dialog mellan etniska organisationer och andra organisationer och aktörer för att främja gemensamma insatser för att motverka rasism och andra former av intolerans.

 

Assyriska kvinnoförbundets medverkan
Assyriska kvinnoförbundet (AKF) fick en förfrågan om att medverka i projektet ”Agera tillsammans nu” i slutet av året 2015. AKF beslutade att medverka i projektet eftersom detta är en angelägen och viktig fråga som angår oss alla. Vid första mötet, som hölls i Assyriska föreningen i Södertälje den 23 januari 2016, presenterade Julio Fuentes och Amadeu Batel projektet och dess syfte. Därefter hölls en workshop med AKF Styrelse, Assyriska föreningens styrelse i Södertälje och några andra intresserade. På workshopen, som varade mellan kl 12-16, deltog drygt 20-tal personer. Det blev en givande och stundtals ivrig diskussion kring rasism, främlingsfientlighet och religionsfrihet. Många frågor och funderingar ventilerades under mötets gång. Det blev tydligt att frågorna och funderingarna kring integration, rasism och det mångkulturella Sverige var betydligt fler än svaren.

AKF på turné med workshop om rasism i lokalföreningar
AKF beslutade därför att hålla i en serie workshops på temat rasism och intolerans i lokalföreningarna runt om i landet under våren. Hittills har vi besökt sex lokalföreningar på fem orter - Södertälje, Norsborg, Stockholm, Jönköping, Göteborg och Norrköping. Samtliga workshop hade ungefär samma upplägg. Vi började med att presentera projektet ge en bakgrund till vad rasism är och sedan fick gruppen diskutera i storgrupp och i mindre bikupor. Under dessa diskussioner behandlades rasism ur olika aspekter.

De frågor som återkomande har behandlats under dessa workshops är:

  • Vad är rasism?

  • Hur har rasism förändrats på de åren vi har levt i Sverige?

  • Sverigedemokraternas framfart in i Sveriges Riksdag.

  • Hur kan vi förhindra deras Vad kan man göra för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet, fortsatta framfart?

I samtliga presentationer och diskussioner har AKF gjort klart var förbundet står i dessa frågor.

AKFs inställning i dessa frågor finns också med i stadgar, regelverk och handlingsplaner i förbundets samtliga verksamheter. Där står att AKF som förbund:

  • Tar starkt avstånd från alla former av rasistiska och främlingsfientliga

yttringar och uttryck.

  • Motverkar aktivt strukturer och åsikter som verkar rasistiskt/

främlingsfientligt.

  • Accepterar inga former av rasistiska/främlingsfientliga åsikter

uttryck inom den egna organisationen.

  • Är antirasistisk organisation och strävar efter att motverkar all form av diskriminering och intolerans.

Intoleransen inom/mellan SIOS-förbunden
Redan på första mötet i Assyriska föreningen i Södertälje, där Julio Fuentes och Amadeu Batel presenterade projektet, väcktes frågan om den intolerans som finns mellan olika etniska grupper inom SIOS. Frågan som ställdes till SIOS representanter var hur SIOS arbetar med intoleransen som finns inom eller mellan medlemsförbunden. Något tydligt svar kom dock inte utan man sa att man främst arbetar för att motverka rasismen som finns ute i samhället och gentemot etniska grupper. Detta är också en fråga som har diskuterats på samtliga workshop på turnén i lokalföreningarna. Under våren har AKF fått uppleva ett tydligt exempel som visar på den intolerans och brist på förståelse för yttrandefrihet och demokratins grunder som ett förbund visat ett annat förbund inom SIOS-verksamhet. Det var då representanter för Turkiska kvinnoförbundet krävde att Assyriska Kvinnoförbundets Seyfoutställning i den SIOS-gemensamma utställningen skulle stoppas. Turkiska kvinnoförbundet reagerade först inför att utställningen skulle visas i Malmö efter att utställningen redan hade visats i Stockholm och  Göteborg. AKF blev mest besviken på att SIOS hörsammat Turkiska kvinnoförbundets krav och inte stod upp för demokratins grundrättighet om yttrandefrihet. Turkiska kvinnoförbundets representanter i Kvinnos-SIOS visade på den intolerans och rasism som råder gentemot andra folkgrupper och minoriter i Turkiet och som än idag efterlevs inte bara i hemlandet utan också i Sverige. Det är en form av intolerans som SIOS tydligt måste markera mot. Om inte denna medvetenhet finns inom SIOS-verksamhet hur ska man då framgångsrikt motverka rasism i samhället och som organisation tas på fullt allvar som en motkraft mot rasism?

Ständigt på agendan
Under våren har AKF haft sex styrelsemöten runt om i landet. Vid dessa möten har vi haft en stående punkt på dagordningen där vi presenterat aktualiteter och vad som varit uppe till diskussion inom projektets ramar. Några föreningar som AKF inte hunnit besöka har på eget initiativ tagit upp projektet och haft liknande diskussioner och föreläsningar på samma tema. Efter genomgång av projektbakgrunden har öppna diskussioner och diskussioner i bikupor, mindre grupper, hållits och presentationer av gruppdiskussionerna. Diskussionerna handlade bland annat om Sverigedemokraternas framfart i politiken och hur man kan förhindra att de vinner väljare i kommande val. AKF planerar att ordna ett sommarläger i juni 2016 och där ett av teman på agendan är projektet ”Agera tillsammans nu”.

 

Nursel Awrohum

Ordförande för Assyriska kvinnoförbundet